Τεχνολογίες Turbo

  • Περιγραφή λειτουργίας υπερπλήρωσης αέρα

  • Λειτουργία στροβιλοσυμπιεστών

  • Συνήθεις βλάβες σε turbo

  • Σωστές πρακτικές τοποθέτησης turbo