Δίκτυα στο αυτοκίνητο – CAN BUS

Θεωρητικό μέρος

  • Ανάγκη δικτύων επικοινωνίας στα αυτοκίνητα.
  • Είδη δικτύων στα σύγχρονα αυτοκίνητα.
  • Λειτουργία δικτύου CAN- μετάδοση πληροφοριών και πρωτόκολλα.
  • Άλλα δίκτυα - λειτουργία δικτύων LIN, Flexray, Ethernet.


Πρακτική άσκηση

  • Λειτουργία δικτύου CAN σε ειδικό λειτουργικό, ταμπλό.
  • Μετρήσεις με παλμογράφο για απεικόνιση σημάτων
  • Διάγνωση με διαγνωστική συσκευή στο δίκτυο CAN

7-8 Οκτωβρίου, Ηράκλειο