Οχήματα Υψηλής Τάσης 44° group

  • Βασικές αρχές ηλεκτρολογίας & κυκλωμάτων
  • Μετρήσεις ηλεκτρικών κυκλωμάτων
  • Υβριδικά οχήματα – Τύποι υβριδισμού
  • Ηλεκτρικά οχήματα
  • Ασφάλεια εργασίας σε οχήματα υψηλής τάσης
  • Εξαρτήματα οχημάτων υψηλής τάσης

    Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου γίνεται πρακτική από τους συμμετέχοντες στο συνεργείο του ΤΕΚ, με αποσυναρμολόγηση εξαρτημάτων HV και μετρήσεις σε 2 οχήματα.

    Διάρκεια: 2 ημέρες